Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky E-shopu www.anifitt.eu

Čl. I.
Úvodné a všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom webového sídla www.anifitt.eu.
2. Prevádzkovateľom E-shopu umiestneného na webovom sídle www.anifitt.eu je obchodná spoločnosť Primajobs s.r.o., so sídlom: Pionierska 1481/26, 930 11 Topoľníky, IČO: 46 340 319, DIČ: 2023346083, IČ DPH: SK2023346083, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 28090/T, e-mail: info@anifitt.eu, telefónne číslo: +421 911 411 591, prevádzkareň (predajňa a sklad) Predávajúceho: Hviezdna 847/148, 930 11 Topoľníky.
3. Príslušným orgánom dozoru Predávajúceho je: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1.
4. Hlavné pojmy týchto všeobecných obchodných podmienok sú:
a) VOP: tieto všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho.
b) Predávajúci: je spoločnosť Primajobs s.r.o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar;
c) Kupujúci: je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na webovom sídle www.anifitt.eu, a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania;
d) E-shop: je internetový obchod Predávajúceho umiestnený na webovom sídle www.anifitt.eu;
e) Tovar: je všetok tovar ponúkaný na predaj prostredníctvom E-shopu, umiestnený na webovom sídle www.anifitt.eu, v časti „Shop“;
f) Objednávka: je úkon Kupujúceho v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje jednoznačnú vôľu Kupujúceho kúpiť Tovar v E-shope;
g) Kúpna cena: je celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Kupujúci objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky;
h) Dopravné: je cena za náklady dopravy Tovaru ku Kupujúcemu a prípadne za manipuláciu s Tovarom (napr. vynáška Tovaru a pod.);
i) Sklad: je prevádzkareň, t. j. predajňa a sklad Predávajúceho nachádzajúca sa na adrese Hviezdna 847/148, 930 11 Topoľníky.
5. Tieto VOP upravujú proces nákupu Tovaru Kupujúcim prostredníctvom E-shopu, podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho a právne vzťahy medzi spoločnosťou Primajobs s.r.o. ako Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý v súlade a postupom podľa týchto VOP prejaví záujem o kúpu Tovaru v E-shope Predávajúceho na webovom sídle www.anifitt.eu. Tieto právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vznikajúce pri kúpe a dodávke Tovaru a reklamáciách vád Tovaru sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.
6. Kupujúci súhlasí s tým, že predmetnými všeobecnými obchodnými podmienkami sa bude riadiť každá kúpna zmluva uzatvorená medzi ním a Predávajúcim.

Čl. II.
Objednávka Tovaru, uzavretie kúpnej zmluvy a úkony s ním spojené

1. Kupujúci si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený na webovom sídle www.anifit.eu, a to podľa pokynov uvedených v E-shope, pričom popis jednotlivých Tovarov, ich vlastností, dostupnosť na sklade a Kúpna cena sú uvedené v E-shope pri Tovaroch pod samostatnou kolonkou „Popis“.
2. Kúpa Tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania Objednávky Kupujúcim v E-shope v rámci niekoľkých krokov v E-shope ohľadom dopravy, dodania a prevzatia Tovaru, spôsobu platby a súhlasu s týmito VOP, ku ktorým sú priradené presné inštrukcie Predávajúceho, s tým, že Objednávka Kupujúceho musí byť prijatá a odsúhlasená Predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Ak je Objednávka odsúhlasená Predávajúcim postupom podľa VOP, Predávajúci dodá objednaný Tovar v dodacej lehote podľa čl. IV. bodu 1 VOP. Pred odoslaním objednávky Kupujúcim sú v E-shope a vo VOP Kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci prejavuje súhlas s týmito VOP označením príslušného políčka pred odoslaním Objednávky v E-shope, pričom odoslanie Objednávky bez súhlasu s týmito VOP je vylúčené. Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním Objednávky a súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť Kúpnu cenu objednaného Tovaru.
3. Kupujúci má možnosť aj na nakupovanie na webovom sídle www.anifitt.eu prostredníctvom osobnej registrácie v registračnej časti webového sídla. Registráciu Kupujúceho je možné vykonať pred výberom Tovaru alebo v procese jeho výberu. Osoba vypĺňajúca registračný formulár je povinná vyplniť údaje podľa požadovaných polí registračného formulára. Vyplnením registračného formulára súčasne Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných a ďalších údajov v súlade s čl. VII. a nasl. VOP a s podmienkami podľa VOP. Tieto údaje je kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať na portáli pri zasielaní Objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na dodanie Tovaru Kupujúcemu. Povinné polia registračného formulára sú označené znakom “*“. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Nesplnenie uvedených povinnosti Kupujúcim je vykladané v neprospech Kupujúceho. Úspešný proces registrácie je ukončený pridelením osobného konta Kupujúceho s vlastným prihlasovacím menom a heslom. Kupujúci je povinný uschovať pridelené prihlasovacie meno a heslo na bezpečnom mieste a ochraňovať tak, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu.
4. Kupujúci pri objednávaní Tovaru postupuje podľa písomných inštrukcií Predávajúceho uvedených v E-shope. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie Tovaru. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania Tovaru pred ich definitívnym odoslaním Predávajúcemu.
5. Objednávka Kupujúceho sa považuje za odoslanú v momente doručenia Predávajúcemu za podmienky, že bude obsahovať všetky požadované údaje – presný názov objednávaného Tovaru, jeho množstvo, cenu, dodaciu, resp. fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt na Kupujúceho.
6. Kupujúci posiela Predávajúcemu Objednávku cez E-shop. Každej Objednávke je pridelené vlastné evidenčné číslo. Pri komunikácii s Predávajúcim a pri úhrade uvádza Kupujúci aj číslo Objednávky.
7. Objednávka je návrhom Kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v týchto VOP. Objednávka je určená pre Predávajúceho na prijatie a spracovanie Predávajúcim v lehote 24 hodín od jej doručenia Predávajúcemu. Odoslaním Objednávky Kupujúci prejavuje svoju vôľu byť viazaný svojou Objednávkou počas uvedenej lehoty, kúpiť a prevziať ním vybraný Tovar za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami VOP, a to za predpokladu jej prijatia Predávajúcim. Po doručení Objednávky Predávajúci elektronicky bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od zaslania Objednávky potvrdí Objednávku Kupujúcemu.
8. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia súhlasu Predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy Kupujúcemu, t.j. potvrdením prijatia Objednávky zo strany Predávajúceho vo forme e-mailového „potvrdenia Objednávky“, ktoré bude zaslané na e-mailovú adresu uvedené pri zadávaní Objednávky v E-shope. Mlčanie alebo nečinnosť Predávajúceho sami o sebe neznamenajú prijatie a/alebo potvrdenie Objednávky. Z kúpnej zmluvy vznikne Predávajúcemu povinnosť objednaný Tovar Kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti podľa VOP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť objednaný Tovar prevziať, zaplatiť zaň Predávajúcemu Kúpnu cenu a plniť povinnosti podľa zmluvy a VOP. Predávajúci splní prijatú Objednávku v lehote podľa čl. V. bodu 1 VOP.
9. Ak Predávajúci nebude schopný odsúhlasiť – prijať Objednávku Kupujúceho v celom rozsahu alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, Kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. Súčasne bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote 2 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky objednaného Tovaru z Objednávky Kupujúceho rezervované pre Kupujúceho. Až odsúhlasením Predávajúcim navrhovanej zmeny v Objednávke zo strany Kupujúceho vznikne medzi Zmluvnými stranami zmluvný vzťah. V prípade ak Kupujúci neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, Objednávka Kupujúceho sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh Predávajúceho na zmenu za neodsúhlasený Kupujúcim.
10. V osobitných prípadoch a pred odoslaním prijatia Objednávky si Predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať si od Kupujúceho dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti osobných údajov, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla Kupujúceho. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru Objednávky Kupujúceho požiadať Kupujúceho o dodatočnú autorizáciu Objednávky alebo totožnosti Kupujúceho vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, e-mailom, sms alebo telefonicky. Ak Kupujúci nevykoná dodatočnú autorizáciu Predávajúcim požadovaným spôsobom a v Predávajúcim požadovanej lehote, márnym uplynutím tejto lehoty sa Objednávka (pred jej prijatím) alebo kúpna zmluva (po prijatí) zrušuje od začiatku.
11. Ak Predávajúci pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú alebo inú chybu ohľadne Tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru alebo ak nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v určenej lehote alebo v cene uvedenej v E-shope alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Kupujúceho. Predávajúci i Kupujúci je v ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov oprávnený pred uzatvorením kúpnej zmluvy svoju Objednávku zrušiť (v prípade Kupujúceho), resp. ju odmietnuť (v prípade Predávajúceho). Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení kúpnej zmluvy, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy až do okamihu dodania Tovaru Kupujúcemu. Kupujúci je taktiež v uvedenom prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s VOP a právnymi predpismi. Ak Kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi a VOP. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať Tovar Kupujúcemu aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne Kupujúceho, osoby preberajúcej Tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane Predávajúceho (napr. podvodné konanie).
12. Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od kúpnej zmluvy v období od uzatvorenia kúpnej zmluvy až do doručenia Tovaru. Možnosti odstúpenia Kupujúceho po prevzatí tovaru sú uvedené v čl. VI. VOP a v právnych predpisoch. Súčasťou VOP je aj Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, a prílohou VOP je Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, pričom tento dokument si Kupujúci môže stiahnuť z webového sídla Predávajúceho www.anifitt.eu.
13. Kupujúci ani Predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu.

Čl. III.
Kúpna cena a platobné podmienky

1. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká Kupujúcemu povinnosť zaplatiť Predávajúcemu za Tovar Kúpnu cenu a Dopravné (v prípade výberu možnosti dodania Tovaru kuriérom v súlade s Čl. IV. bodu 2 týchto VOP) podľa Predávajúcim prijatej a potvrdenej Objednávky. Súčet Kúpnej ceny Tovaru a Dopravného sú uvedené pri procese vyhotovovania Objednávky Kupujúceho v E-shope. Pokiaľ nie je uvedené, že ide o Kúpnu cenu bez DPH, Kúpna cena Tovaru v E-shope je uvedená vždy spolu s DPH. DPH je pri dodaní Tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Predávajúci výslovne upozorňuje Kupujúceho, že v Kúpnej cene Tovaru uvedenej v E-shope nie sú zahrnuté prípadné samostatné náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť Kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Kúpnej ceny z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa Kúpnej ceny Tovaru zistenej v systéme Predávajúceho alebo zverejnenej v E-shope pri objednanom Tovare. Kupujúci i Predávajúci je oprávnený zrušiť Objednávku, resp. do okamihu prevzatia Tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy, v prípade ak je Kupujúcemu oznámená zmena Kúpnej ceny Tovaru, resp. niektorej jeho položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa jeho Kúpnej ceny.
4. Kupujúci si môže vybrať z nasledovných možností zaplatenia Kúpnej ceny a Dopravného za objednaný Tovar podľa vlastného výberu Kupujúceho počas procesu vyhotovenia Objednávky Kupujúcim:
• zaplatenie dobierkou, t. j. v hotovosti pri prevzatí Tovaru doručeného kuriérom podľa čl. IV. týchto VOP, pričom Kúpna cena, Dopravné a náklady dobierky sa vždy uvádzajú v E-shope počas procesu objednávania Tovaru, resp. sú uvedené aj v týchto VOP,
• zaplatenie v hotovosti pri osobnom odbere Tovaru, pričom Kúpna cena sa vždy uvádza v E-shope počas procesu objednávania Tovaru a Dopravné, resp. náklady na dobierku sa pri takomto spôsobe zaplatenia Predávajúci neúčtuje.
5. Splatnosť Kúpnej ceny pri jednotlivých spôsoboch platenia je nasledovná:
a) pri platení v hotovosti pri doručení Tovaru na dobierku: kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu (prostredníctvom kuriéra doručujúcim Tovar) Kúpnu cenu, Dopravné a náklady na dobierku najneskôr pri doručení Tovaru Kupujúcemu, pričom Dopravné a náklady dobierky sú Predávajúcim ustanovené nasledovne:
i. pri objednávke Tovaru Dopravné, t. j. cena za doručenie kuriérom na území Slovenskej republiky je 2,99 EUR a
ii. príplatok za náklady na dobierku je 1,- EUR.
b) Pri platení v hotovosti pri osobnom odbere je Kupujúci povinný zaplatiť Kúpnu cenu priamo pri prevzatí zakúpeného Tovaru.
6. Predávajúci vystaví a doručí faktúru Kupujúcemu v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Kupujúci zaslaním Objednávky súhlasí s tým, aby faktúra mu bola doručená spolu s Tovarom alebo mu bola sprístupnená elektronicky. Faktúra za Tovar je doručovaná spolu s Tovarom a faktúra slúži súčasne aj ako dodací list a záručný list, ak nie je doručovaný osobitný záručný list.
7. Pri odstúpení od uzatvorenej Kúpnej zmluvy sa v otázkach prípadného vopred vyplateného alebo vyplateného a odovzdaného Tovaru postupuje v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VOP. Vrátenie Kúpnej ceny sa vykoná spôsobom na základe dohody zmluvných strán. Ak je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu a Tovar bol už doručovaný Kupujúcemu, Predávajúci vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu po vrátení Tovaru Predávajúcemu.

Čl. IV.
Dodanie tovaru a dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar Kupujúcemu v nasledujúci pracovný deň po odovzdaní Objednávky kuriérovi Predávajúcim, najneskôr však v lehote do 5 dní odo dňa kedy bola medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená kúpna zmluva postupom podľa týchto VOP. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vyhotovení Objednávky a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako Kupujúci, ak Kupujúci neurčí pri Objednávke tretiu osobu na prevzatie Tovaru. Doručovateľ Tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je Kupujúcim, resp. či je osobou určenou Kupujúcim na prevzatie Tovaru. Ak to okolnosti vyžadujú, Predávajúci a Kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.
2. Ak si Kupujúci nevybral pri objednávaní Tovaru v E-shope možnosť vyzdvihnutia Tovaru osobne v Sklade Predávajúceho, Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu prostredníctvom kuriéra – Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217, pričom Dopravné, t. j. cena za dodanie tovaru kuriérom v rámci územia Slovenskej republiky je vo výške 2,99 EUR s DPH. Maximálna hmotnosť doručovaného Tovaru je 20 kg v rámci jedného doručenia kuriérom.
3. Vydanie Tovaru Kupujúcemu je možné len ak je zaplatená Kúpna cena a Dopravné. V opačnom prípade je Predávajúci, resp. kuriér uvedený v bode 2 tohto článku VOP oprávnený nevydať Tovar a Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním Tovaru. Kupujúci je povinný od Predávajúceho alebo kuriéra riadne prevziať Tovar v rozsahu Predávajúcim prijatej Objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k Tovaru až po zaplatení Kúpnej ceny Tovaru, prípadne Dopravného a poplatku za dobierku, a následnom prevzatí Tovaru.
4. Spôsob dodania Tovaru volí Kupujúci v E-shope počas vyhotovenia Objednávky z uvedených možností.
5. Predávajúci alebo kuriér je oprávnený avizovať dodávku Tovaru Kupujúcemu telefonicky, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. e-mailom). Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poskytol tieto údaje Kupujúceho kuriérovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania Tovaru.
6. Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci povinný bez vyzvania preukázať kuriérovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti, pričom z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť Kupujúceho, nakoľko v opačnom prípade si Predávajúci / kuriér môže vyhradiť právo na odmietnutie odovzdania Tovaru.
7. Ak Kupujúci neoprávnene alebo bez akéhokoľvek dôvodu odmietne prevziať Tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je Predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.
8. Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balení. V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a Tovarom je Kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín oznámiť dopravcovi i Predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušene. Ak Kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu Tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s Tovarom v lehote 12 hodín od dodania Tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že Tovar bol Kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.
9. Poškodenie Tovaru oznámi Kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí Tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.
10. Predávajúci bude bezodkladne informovať Kupujúceho o nemožnosti dodania Tovaru, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré Predávajúci alebo kuriér nezodpovedá. V tomto prípade Predávajúci ponúkne alebo poskytne Kupujúcemu náhradné plnenie a postupuje podľa VOP a právnych predpisov.
11. Osobný odber Tovaru v Sklade Predávajúceho je možný len v prípade ak sa na týchto miestach objednaný Tovar nachádza. Doručovanie Tovaru do týchto miest nie je možné. Zjavné vady Tovaru je Kupujúci povinný reklamovať okamžite.

Čl. V.
Záruka, zodpovednosť za vady a reklamačné podmienky

1. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR, alebo je osobou, ktorá nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby; zodpovednosť za vady Tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v účinnom znení. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v účinnom znení, Občianskym zákonníkom SR a ďalšími účinnými právnymi predpismi.
2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný Tovar pri prevzatí Kupujúcim.
3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok Tovar ponúkaný v E-shope sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri Tovare uvedené inak (napr. ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru, ako napr. pre veci, ktoré sa rýchlo kazia) a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu – spotrebiteľovi za vady Tovaru podľa §§ 622, 623 a 624 Občianskeho zákonníka.
4. Trvanie záručnej doby vyplýva z relevantných právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanom Tovare, jeho obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
5. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním Kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí Tovaru Kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, pri živelných katastrofách.
6. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie Tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním Tovaru. Kratšiu životnosť, resp. dobu spotreby Tovaru nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
7. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho; práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, však zaniknú, ak sa neuplatnia v záručnej dobe.
8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta; Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
9. Ak dôjde k výmene Tovaru, záručná doba plynie znova, a to od prevzatia nového Tovaru.
10. Reklamačné podmienky:
a) Kupujúci je povinný Tovar skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok Tovar neprevziať, ak je na ňom alebo jeho obale viditeľné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou alebo ak je Tovar neúplný. O predmetných skutočnostiach spíše Kupujúci písomný záznam s doručovateľom Tovaru. V prípade preukázania opodstatnenosti uvedených skutočnosti má kupujúci nárok na výmenu Tovaru alebo vrátenie peňazí.
b) Mechanické poškodenie Tovaru v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky Predávajúcemu. Kupujúci nesmie v uvedenom prípade Tovar nijako používať. Neskoršie reklamácie uvedeného charakteru nebudú akceptované.
c) V prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, ktorý je fyzickou osobou a pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania vzťahuje sa na reklamačné konanie postup v zmysle tohto článku VOP.
Pokiaľ je kupujúcim právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo iná organizácia (ak kupujúci v rámci objednávky tovaru uviedol svoje IČO, má sa zato, že nakupuje ako uvedená osoba), zodpovednosť za vady sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v účinnom znení. Záručná doba v týchto prípadoch je odlišná od doby uvedenej v bode 3. tohto článku VOP, a to 12 mesiacov. Záručná doba 12 mesiacov platí aj v prípade, ak zákazník kupuje používaný tovar. 30 dňová lehota na vyriešenie reklamácie začína plynúť odo dňa doručenia tovaru na adresu Skladu: Hviezdna 847/148, 930 11 Topoľníky, alebo od zdokumentovania vady Tovaru Kupujúcim a zaslania dokumentov na e-mailovú adresu info@anifitt.eu.
d) Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie Predávajúcim.
e) Postup reklamácie určuje Predávajúci. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie Tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za Tovar alebo má právo na výmenu Tovaru za nový. Reklamácia sa rieši diaľkovou komunikáciou. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@anifitt.eu), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zákon o ARS“). Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, a návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom a subjektom určeným podľa § 12 Zákona o ARS, pričom všetky ďalšie náležitosti konania v rámci ARS sú uvedené v Zákone o ARS, na ktorý touto cestou Predávajúci poukazuje.
f) Oprávnenie Kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby Tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby Tovaru vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu, nie chybu rovnakého druhu, uplatňovať reklamáciu opakovane.

Čl. VI.
Odstúpenie od zmluvy, poučenie o uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy:

1. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou a pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania má v zmysle ust. § 7 násl. zák. č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z. z.“), právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Kupujúcemu, ktorý je právnickou osobou, fyzickou osobou – podnikateľom alebo inou organizáciou, a teda nie je spotrebiteľom v zmysle ust. § 2 písm. a) o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v účinnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), nevzniká právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od zakúpenia Tovaru.
2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme Tovar. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese: Primajobs s.r.o., Pionierska 1481/26, 930 11 Topoľníky, e-mailom na adrese: info@anifitt.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy. Na tento účel môže tiež kupujúci použiť Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je umiestnený na webovom sídle www.anifitt.eu, a ktorý tvorí prílohu týchto VOP a je ich neoddeliteľnou súčasťou.
4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Po odstúpení od zmluvy budú Kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä Kúpna cena. To sa nevzťahuje na Dopravné a ďalšie dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvoli iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Predávajúci ponúka. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude Predávajúcemu doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy, a to spôsobom podľa dohody zmluvných strán, za podmienky, že zakúpený Tovar bude Kupujúcim vrátený späť na adresu Predávajúceho.
5. V prípade, že Kupujúci využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, Kupujúci vráti Predávajúcemu Tovar osobne v Sklade na adrese: Primajobs s.r.o., Hviezdna 847/148, 930 11 Topoľníky, alebo ho zašle na uvedenú adresu, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci Tovar odošle späť pred uplynutím 14 dňovej lehoty. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť vrátený resp. zaslaný Predávajúcemu v jeho pôvodnom obale, s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a pod.. Kupujúci má právo Tovar po prevzatí odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickej obchodnej prevádzke. Kupujúci berie na vedomie, že nemá právo začať Tovar používať a po niekoľkých dňoch ho vrátiť Predávajúcemu. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo Tovar nie je kompletný, Predávajúci si vyhradzuje právo vrátenie takého Tovaru neakceptovať alebo účtovať Kupujúcemu náklady súvisiace s uvedením Tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámce zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti Tovaru.
6. Súčasťou Tovaru je aj jeho balenie (spravidla obal z umelej hmoty alebo z hrubého papiera). Kupujúci je povinný obal Tovaru rozbaliť v maximálnej miere šetrne, a to v záujme zachovania neporušenosti jeho funkčnosti. Balenie Tovaru je Kupujúci povinný si odložiť pre prípad, že by sa rozhodol využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle vyššie uvedených podmienok.
7. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu.
8. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka,
c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
e) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
f) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
g) preprava tovaru, poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
h) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Čl. VII.
Ochrana osobných údajov

Poučenie o právach Kupujúceho v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v činnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“):

1. Prevádzkovateľom webového sídla www.anifitt.eu je obchodná spoločnosť Primajobs s.r.o., so sídlom: Pionierska 1481/26, 930 11 Topoľníky, IČO: 46 340 319.
2. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou oznámi pri vyhotovení Objednávky alebo pri registrácii na webové sídlo Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci, ktorý je právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
3. Vyhotovením a odoslaním Objednávky Predávajúcemu v rámci E-shopu dáva Kupujúci v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlas Predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho vyššie uvedených osobných údajov vo všetkých svojich informačných systémoch pre účely spracovania objednávok, informovania o stave objednávok a vedenie príslušnej evidencie ako napríklad pri vybavovaní reklamácií, vedenie účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky a pod. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú, pričom tento súhlas môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
4. Údaje v prípade registrácie môže Kupujúci zmeniť na webovom sídle www.anifitt.eu, po jeho prihlásení sa.
5. Osobné údaje Kupujúceho Predávajúci ako prevádzkovateľ neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Objednávky Kupujúceho, t. j. sprostredkovateľov zmluvne spolupracujúcich s Predávajúcim, ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, správcovia databáz a pod. Predávajúci vyhlasuje, že spracúva osobné údaje Kupujúceho prostredníctvom týchto sprostredkovateľov: kuriér – Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217.
6. Predávajúci dáva na vedomie Kupujúcemu, že práva Kupujúceho ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje § 28 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu, vrátane dokumentov dokazujúcich uzavretie kúpnej zmluvy v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP po dobu 5 rokov. Archivované dokumenty nie sú dostupné Kupujúcemu. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy je ponúkaný slovenský a maďarský jazyk. Kupujúci je oprávnený podstatné náležitosti kúpnej zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať v súlade s právnymi predpismi. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu do vysporiadania záväzkov zmluvných strán, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom podľa kúpnej zmluvy, VOP a právnych predpisov. Minimálna dĺžka trvania záväzkov Kupujúceho – spotrebiteľa z kúpnej zmluvy je určená právnymi predpismi SR, VOP a kúpnou zmluvou.
2. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných Kupujúcemu platí, že ak Predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telef. číslo Kupujúceho, považuje sa táto správa za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných Predávajúcemu platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí Kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriéra budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérom sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriéra. Je výlučným oprávnením Predávajúceho rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s Kupujúcim.
3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení týchto VOP a/alebo kúpnej zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení kúpnej zmluvy a/alebo VOP. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.
4. Rozhodným právom pre všetky zmluvné a iné právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok Tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne príslušné všeobecné súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.
5. Tieto VOP sú platné a zaväzujú všetky zmluvné strany odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle Predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené kúpne zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Zaslaním Objednávky, prípadne registráciou, a s objednávkou alebo s registráciou súvisiacim označením súhlasu so znením VOP v E-shope na webovom sídle na www.anifitt.eu Kupujúci potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., že sa oboznámil a súhlasí s týmito VOP, pričom ich považuje za neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy.
6. VOP v tomto znení sú zverejnené a platné od 08.08.2016 a použijú sa na Objednávky doručované cez E-shop webového sídla www.anifitt.eu po tomto dátume.
7. Prílohou týchto VOP je Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný a voľne stiahnuteľný z webového sídla www.anifitt.eu.